มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยสัมพันธภาพที่ดี ความซื่อสัตย์และจริงใจ เราจึงพัฒนาคุณภาพให้ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

  • การรับรองระบบ HACCP ของ Codex (TAS 9024:2007) มาตรฐานสากลที่เน้นการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดย มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตอาหาร จาก SGS
  • การรับรองระบบคุณภาพ GMP ของ Codex (TAS 9023:2007) มาตรฐานสากลที่เน้นระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค จาก SGS
  • คุณภาพมาตรฐาน HALAL มาตรฐานการดำเนินการผลิตอาหารฮาลาลซึ่งต้องให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการรับประกันความมั่นใจอาหารฮาลาลที่ผลิต

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นและดำเนินนโยบายในการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง