ครีมเทียม ตราเรือใบ


ครีมเทียม ตราเรือใบ (น้ำเงิน)

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307642

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 301367


ครีมเทียม ตราเรือใบ (แดง)

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307949

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 301343