สมัครงาน

ประวัติส่วนตัว
     
คำนำหน้า ชื่อผู้สมัครงาน*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*

วันเดือนปีเกิด*

สัญชาติ* ศาสนา*
ภูมิลำเนาเดิม สถานะทางทหาร
(เฉพาะ ชาย)
ยังมีภาระทางทหารพ้นภาระทางทหารแล้ว
สถานะทางครอบครัว Email address*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
(สามารถติดต่อได้)
 รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (ที่บ้าน) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
มือถือ*   
 
ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษา 2 ระดับสุดท้าย)
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับ เช่น วท.บ.
 
  วิชาเอกเกรดเฉลี่ย 
   
 
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับ เช่น วท.บ.
 
  วิชาเอกเกรดเฉลี่ย 
   
 
ทักษะความสามารถพิเศษ ( ดี, พอใช้, น้อย)
ภาษา
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
อังกฤษ
 
อื่นๆ
 
ประวัติการทำงาน : เรียงจากปัจจุบัน
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ    
ชื่อตำแหน่งงาน เงินเดือนครั้งสุดท้าย รายได้อื่นๆบาท
หน้าที่รับผิดชอบ
เริ่ม เดือน/ปี พ.ศ. ถึง เดือน/ปี พ.ศ. ต.ย.01/2554
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ    
ชื่อตำแหน่งงาน เงินเดือนครั้งสุดท้าย รายได้อื่นๆบาท
หน้าที่รับผิดชอบ
เริ่ม เดือน/ปี พ.ศ. ถึง เดือน/ปี พ.ศ. ต.ย.01/2554