สมัครงาน

  ประวัติส่วนตัว
       
  คำนำหน้า ชื่อผู้สมัครงาน*
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  วันเดือนปีเกิด*

  สัญชาติ* ศาสนา*
  ภูมิลำเนาเดิม สถานะทางทหาร
  (เฉพาะ ชาย)
  ยังมีภาระทางทหารพ้นภาระทางทหารแล้ว
  สถานะทางครอบครัว Email address*
  ที่อยู่ปัจจุบัน*
  (สามารถติดต่อได้)
   รหัสไปรษณีย์
  เบอร์โทรศัพท์ (ที่บ้าน) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
  มือถือ*   
   
  ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษา 2 ระดับสุดท้าย)
  ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับ เช่น วท.บ.
   
    วิชาเอกเกรดเฉลี่ย 
     
   
  ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับ เช่น วท.บ.
   
    วิชาเอกเกรดเฉลี่ย 
     
   
  ทักษะความสามารถพิเศษ ( ดี, พอใช้, น้อย)
  ภาษา
  ทักษะการพูด
  ทักษะการอ่าน
  ทักษะการเขียน
  อังกฤษ
   
  อื่นๆ
   
  ประวัติการทำงาน : เรียงจากปัจจุบัน
  ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ    
  ชื่อตำแหน่งงาน เงินเดือนครั้งสุดท้าย รายได้อื่นๆบาท
  หน้าที่รับผิดชอบ
  เริ่ม เดือน/ปี พ.ศ. ถึง เดือน/ปี พ.ศ. ต.ย.01/2554
  ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ    
  ชื่อตำแหน่งงาน เงินเดือนครั้งสุดท้าย รายได้อื่นๆบาท
  หน้าที่รับผิดชอบ
  เริ่ม เดือน/ปี พ.ศ. ถึง เดือน/ปี พ.ศ. ต.ย.01/2554