อาหารว่าง ตราเอกซ์แลนด์


แพลนท์ เบสท์ โกลด์เด้น นักเก็ต ตรา เอกซ์แลนด์

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 6 959973 703323

บาร์โค้ดกล่อง : 6 959973 703330