เนย ตราWinny


Pure Butter ( Unsalted ) 82% Fat

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311540

    บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311557


Butter Blend ( Unsalted ) 36% Fat

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311021

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 302531

2.บรรจุ 5 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 8 858870 302388

Butter Blend ( Salted ) 36% Fat

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311410

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311427

2.บรรจุ 5 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 8 858870 311601


Butter Blend ( Unsalted ) 20% Fat

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 5 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 8 858870 302517

Butter Blend ( Unsalted ) 10% Fat

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 5 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด :8 858870302524